Mediefag

Mediefag C

Undervisningen udvikler din evne til at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for fiktion og fakta og blandinger mellem disse former. Samtidig udvikler undervisningen din evne til at udtrykke dig selvstændigt og nuanceret i levende billeder, således at du bliver aktiv, kreativ og reflekterende bruger af film og tv - og giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer i konkrete praksissituationer.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

Teori og analyse

 • anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner

 • redegøre for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold

 • karakterisere grundlæggende træk ved fakta og fiktion

 • identificere centrale genrer og programtyper

 • foretage en perspektivering af film og tv-produktioner.


Praksis

 • betjene optage- og redigeringsudstyr

 • planlægge og gennemføre en medieproduktion i grupper

 • bestemme faserne i arbejdet med en medieproduktion

 • anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser

 • tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe

 • udarbejde synopsis og storyboardanvende dramaturgiske grundprincipper

 • forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

 • filmsprogets terminologi

 • grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold

 • grundlæggende træk ved fakta- og fiktionsprogrammer

 • centrale genrer og programtyper

 • produktionstilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af synopsis og storyboard

 • optageprincipper og optageteknik

 • redigeringsprincipper og redigeringsteknik.

Undervisningen

Mediefag C er på 90 lektioner.

For at udvikle dine analytiske, kreative, kommunikative og sociale kompetencer, anvendes forskellige undervisningsformer fra projektarbejde i grupper til klasseundervisning.
Det teoretisk-analytiske arbejde baseres på visning af film og tv-produktioner. I starten arbejdes der under lærerens instruktion og vejledning med korte citater og shot-to-shot-analyse for at gøre dig fortrolig med fagets terminologi og arbejdsmetoder. Der arbejdes herefter med næranalyse af udvalgte scener/sekvenser, hvor du stadig mere aktivt deltager i analysearbejdet. Senere behandles hele værker under anvendelse af mere komplekse analysemetoder og arbejdsformer, der vægter dine selvstændige bidrag.
Det praktiske arbejde udføres som gruppe- og projektarbejde og indledes med enkle, korte øvelser i produktion under lærerens instruktion og vejledning. Der arbejdes herefter med lidt længere øvelser, hvor du gradvist gøres ansvarlig for større dele af processen. Efterhånden fremstilles selvstændige produktioner, hvor læreren fungerer som supervisor og konsulent.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve i faget med en forberedelsestid på ca. 30 minutter. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt.

Grundlaget for første del af eksaminationen er et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Citatet må højst være på fem minutter og skal have tilknytning til film- og tv-forløb, der har været arbejdet med i den teoretisk-analytiske del af undervisningen. Citatet skal ledsages af et ark indeholdende de nødvendige credits samt eventuelle vejledende spørgsmål. Du prøves i sin evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Grundlaget for anden del af eksaminationen er din eksamensproduktion. I denne del af eksaminationen prøves du i din evne til at redegøre for centrale elementer i produktionen.
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand.

 

Mediefag B

Undervisningen udvikler din evne til at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for fiktion, fakta samt blandinger mellem disse former. Samtidig skal undervisningen udvikle din evne til at udtrykke dig selvstændigt og nuanceret i levende billeder, således at du bliver aktiv, kreativ og reflekterende bruger af film og tv.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:
Teori og analyse

 • anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner

 • redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold

 • anvende forskellige analysemetoder

 • redegøre for, hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger mellem disse former

 • redegøre for centrale genrer og programtyper

 • redegøre for basale produktionsforhold i film og på tv

 • foretage en perspektivering til gennemgået stof

 • anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film og tv-programmer

 • redegøre for forholdet mellem et medieprodukts udformning og dets målgruppe.

Praksis

 • anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret

 • planlægge og gennemføre en produktion i grupper

 • anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser

 • redegøre for faserne i arbejdet med en produktion

 • udarbejde synopsis, manuskript og storyboard

 • anvende viden om dramaturgi i udformningen af fakta- og fiktionsproduktioner

 • anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta- og fiktionsprogrammer

 • redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe

 • forholde dig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion.

Kursest indhold

Kernestoffet er:

 • filmsprogets terminologi

 • forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold

 • forskellige analysemetoder

 • karakteristika ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former

 • centrale genrer og programtyper

 • produktionsforhold på film og tv, nationalt såvel som internationalt

 • grundlæggende træk af filmens og tv-mediets historie

 • produktionstilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af synopsis, manuskript og storyboard

 • optageprincipper og optageteknik

 • redigeringsprincipper og redigeringsteknik

 • kommunikationsforhold og formidling.

Undervisningen

Mediefag B er på 150 lektioner.

For at udvikle dine analytiske, kreative, kommunikative og sociale kompetencer anvendes forskellige undervisningsformer fra projektarbejde i grupper til klasseundervisning.
Det praktiske arbejde udføres som gruppe- og projektarbejde og indledes med enkle, korte øvelser i produktion. 
Det tilstræbes, at der i forbindelse med det skriftlige arbejde omkring udarbejdelse af synopsis og storyboard, er vægt på progression og samarbejde.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele: En prøve i din egen produktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof.
Eksaminationstiden er 45 minutter pr. eksaminand. Forberedelsestiden er 45 minutter pr. eksaminand.
Grundlaget for prøven er din egen eksamensproduktion. Denne del af eksaminationen består af et oplæg, hvor du redegør for centrale elementer i produktionen, samt af en uddybende samtale mellem dig og eksaminator om din produktion. 
Eksaminationstiden er 15 minutter for.
Grundlaget i prøven i det teoretisk-analytiske stof er et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. 
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand for denne del af prøven.