Kommunikation/IT

Kommunikation/IT C

(del af medieklassen)

Formålet er, at kursisterne bliver i stand til at arbejde med kommunikationsopgaver i relation til de øvrige fag, herunder vælge og anvende teknikker og værktøjer til udformning af kommunikationsprodukter.

Endvidere vil kursisterne opnå baggrund for at planlægge og gennemføre projektforløb, som involverer en it-baseret medieproduktion med inddragelse af teknologiske, samfundsmæssige og kulturelle aspekter. Derudover er formålet, at kursisterne får erfaring i analyse og vurdering af kommunikationsprodukter, og at fremme bevidsthed om etik, æstetik og design, herunder betydningen for effektiv og målrettet kommunikation.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

 • demonstrere kendskab til kommunikationsdesign, herunder kommunikationsteori

 • vælge medie og it-værktøjer til enkle kommunikationsopgaver

 • planlægge og gennemføre produktion af enkle kommunikationsprodukter

 • præsentere og formidle data og informationer under anvendelse af informationsteknologiske værktøjer

 • arbejde med systematiske søgestrategier til indsamling af informationer samt undersøge og evaluere informationen kritisk

 • demonstrere kendskab til it, herunder dets bestanddele, anvendelse, terminologi, brugervenlighed og funktionalitet

 • gøre rede for gængse spilleregler for anvendelse af it, herunder ophavsret, plagiat og etikette i forbindelse med it-baseret kommunikation.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

Design

 • farver i trykte og skærmbaserede medier

 • skrifter og typografi

 • billeder og illustrationer

 • grafisk layout i trykte og skærmbaserede medier

 • brugervenlighed.

Informationsøgning

 • informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning.

Produktion

 • fremstilling, bearbejdning og samling/montage af materialer til brug på papir og digitale medier under anvendelsen af it-baserede værktøjer.

Udtryksformer

 • journalistisk og anden bearbejdning af tekst til papir og digitale medier.

Informationsteknologi

 • informationsteknologiske systemer og tilknyttet programmel

 • informationsteknologiske værktøjer til bearbejdning og formidling af data

 • informationsteknologiske metoder, herunder it-sikkerhed.

Undervisningen

Kommunikation/IT er på 108 lektioner

Undervisningsformen tilrettelægges stærkt differentieret med en blanding af teori, målrettede opgaver og projekter.

Undervisningen er praksisnær og anvendelsesorienteret med vekselvirkning mellem teori og praktisk arbejde. Undervisningen tilrettelægges, så der anvendes forskellige arbejdsformer, hvor fagets teori og de it-baserede værktøjer er omdrejningspunktet. Der lægges vægt på kursisternes selvstændige arbejde med produktion af kommunikationsprodukter.

Der arbejdes med portfolio som redskab til dokumentation af undervisningsforløb og den enkelte kursists faglige udvikling.

Der arbejdes med såvel den skriftlige som den praktiske dimension af faget, samt med mundtlig formidling i centrale dele af stoffet. Der udarbejdes en skriftlig rapport i forbindelse med den afsluttende opgave i faget. Den afsluttende opgave består af et kommunikationsprodukt med tilhørende rapport der samler elevens teoretiske og praktiske overvejelser.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af denafsluttende opgave, som er stillet lokalt.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation og fremlæggelse af sin afsluttende opgave suppleret med ét eller flere i forvejen forberedte spørgsmål fra eksaminator. Eksaminationen former sig derefter som en uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator, der kan omfatte relevante emner inden for hele fagets kernestof og supplerende stof.

Kommunikation/IT A

(del af medieklassen)

Kommunikation/it A bidrager til uddannelsens overordnede formål ved at styrke kursisternes generelle og specifikke kompetencer med henblik på at gennemføre videregående uddannelse. Formålet er, at kursisterne bliver i stand til at arbejde systematisk og reflekteret med løsning af kommunikationsopgaver, herunder vælge og anvende teknikker og værktøjer til udformning af kommunikationsprodukter.

Formålet er endvidere, at kursisterne får erfaring i at planlægge og gennemføre kommunikationsopgaver, som involverer en it-baseret medieproduktion med inddragelse af teknologiske, samfundsmæssige og kulturelle aspekter. Derudover er formålet, at eleverne opnår erfaring i analyse og vurdering af kommunikationsprodukter og fremmer deres bevidsthed om etik, æstetik og design, herunder betydningen for effektiv og målrettet kommunikation.

Faglige mål

Du vil blandt andet lære at kunne:

Forundersøgelse

 • anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave

 • analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i

 • anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen

 • gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer

 • gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse.

Produktion

 • planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet

 • udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier

 • vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie

 • gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer.

Evaluering

 • anvende udvalgte metoder til vurdering af egne kommunikationsprodukter og give forslag til optimering af produkt og proces

 • kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis

 • formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen.

Kursets indhold

Kernestoffet er:

Design

 • grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion

 • billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder

 • brugervenlighed og funktionalitet

 • storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter.

Forundersøgelse

 • målgruppeanalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation

 • forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation

 • informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning.

Produktion

 • fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier

 • kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktionsformer og -principper i forhold til den givne kommunikation

 • forskellige distributionssystemer, deres opbygning, tekniske komponenter og muligheder.

Udtryksformer

 • forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter.

Metoder

 • kvantitative og kvalitative analysemetoder

 • praktiske metoder til systemudvikling og projektledelse.

It

 • it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter

 • it-værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer.

Undervisningen

I kommunikation/it A lægges der igennem det samlede forløb afgørende vægt på, at den kursist får muligheder for på et fagligt grundlag at arbejde med varierede kommunikationsopgaver, herunder fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger. Igennem det samlede forløb sker der en skærpelse af de faglige krav til kursistens produkter, dokumentationen samt indhold og sammenhæng i elevernes argumentation og præcision.

Undervisningen tilrettelægges med variation mellem overbliksskabende forløb, emneundervisning, eksperimenter, øvelser og projekter. Kursisterne udarbejder efter hvert forløb, emne og eksperiment et mindre referat over indholdet, de opnåede resultater og forslag til forbedringsmuligheder.

Der gennemføres projekter i faget, hvor de enkelte elementer samles i en kommunikationsløsning med tilhørende produkt og dokumentation. I projekterne skal der være fokus på både proces og produkt.

Der arbejdes med portfolio som redskab til dokumentation af undervisningsforløb og den enkelte elevs faglige udvikling.

Der arbejdes med skriftlig og mundtlig formidling, og der indgår skriftlige arbejder, herunder enkelt- og flerfaglige rapporter, posters og referater. Det skriftlige arbejde kan foreligge på papir og/eller i elektronisk form.

Eksamen

Der afholdes en prøve på baggrund af eksaminandens prøvemappe, og tilhørende mundtlig prøve. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Ved den mundtlige del af prøven gives ingen forberedelsestid.

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation og fremlæggelse af sin prøvemappe. Eksaminationen former sig derefter som en uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator, der kan omfatte emner inden for hele fagets kernestof og supplerende stof.