Tysk - AVU

Tysk er opdelt i 5 niveauer, basis - G – F – E – D

På alle niveauer arbejder vi både mundtligt og skriftligt. Forståelse af levevilkår og samfundsforhold i tysktalende lande er en del af undervisningen.

Fokus for de faglige mål på de 5 niveauer er skitseret nedenfor.

Basis 60 timer

 • udtrykke sig med en nogenlunde forståelig udtale og intonation
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd om genkendelige emner
 • anvende enkelte faste udtryk og vendinger
 • stave enkle ord og udtryk
 • anvende enkel sætningsopbygning

Basis slutter med en kort dialog på tysk mellem kursist og lærer om et emne, der har været behandlet i undervisningen.

Niveau G 105 timer

 • udtrykke sig med nogenlunde forståelig udtale og intonation
 • anvende et enkelt ordforråd inden for nære og kendte emner
 • anvende hensigtsmæssige faste udtryk inden for nære og kendte emner
 • anvende et grundlæggende kendskab til sprogets sætningsopbygning
 • skrive enkle, forståelige og sammenhængende sætninger

Niveau G slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.

Niveau F 45 timer

 • udtrykke sig med en forståelig udtale og intonation
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
 • anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
 • anvende viden om sprogets opbygning
 • skrive enkelt og nogenlunde sammenhængende om et kendt emne

Niveau F slutter med, at kursisten forbereder en præsentation på tysk om et emne med afsæt i et selvvalgt præsentationsmateriale. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale.

Niveau E 45 timer

 • udtrykke sig med en udtale og en intonation, der gør sproget klart og forståeligt
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
 • anvende ofte forekommende vendinger og faste udtryk
 • anvende viden om sprogets opbygning
 • anvende et forståeligt tysk
 • skrive om et kendt emne i et enkelt, forståeligt og nogenlunde sammenhængende form

Niveau E slutter med at, kursisten udarbejder en disposition til et emne, der er blevet arbejdet med i undervisningen. Kursisten forbereder en præsentation på tysk om det valgte emne.

Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale.

Niveau D 45 timer

 • udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt
 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog inden for udvalgte almene emner
 • anvende ofte forekommende faste udtryk og idiomatiske vendinger
 • anvende de grundlæggende principper vedrørende sprogets opbygning
 • skrive i et enkelt, forståeligt og sammenhængende sprog om almene emner afpasset læser og formål

Niveau D slutter med en skriftlig og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.